By Ilya Dementyev, done at Family Ink, Nizhny Novgorod....

By Ilya Dementyev, done at Family Ink, Nizhny Novgorod.... dotwork;big;animal;chest;facebook;ilyadementyev;blackwork;twitter;shoulder;wolf;illustrative

#dotwork #big #animal #chest #facebook #ilyadementyev #blackwork #twitter #shoulder #wolf #illustrative